Besluitvorming is de basis van een democratisch bestuur. “Besluitvorming is het moederproces van alle bedrijfsprocessen binnen een overheid”, zoals Roel Verhaert, ere-stadssecretaris van Antwerpen het vaak omschreef. Het is dan ook logisch dat we vanuit de beloftes van de blockchaintechnologie wilden bekijken of, en hoe, de blockchaintechnologie kon geïmplementeerd worden voor de authentieke registratie van besluiten van een lokale overheid.

Maar we wilden een stapje verder gaan. Een authentieke, transparante, onbetwistbare registratie is de kern van blockchain, maar met een ruimere blik, kan je verder kijken:

  • Blockchain realiseert een historische fact chain. We wilden uitzoeken hoe we de historiek van een besluit in beeld konden brengen, om bijvoorbeeld makkelijk te kunnen zien hoe een retributie geëvolueerd is.
  • En nog een stap verder: als gedistribueerde database zou blockchain ook op een transparante manier de linken kunnen leggen tussen besluiten van verschillende overheden. We wilden aantonen of, en hoe, we een besluit op bijvoorbeeld Vlaams niveau kunnen volgen in zijn vertaling op lokaal niveau.

Je overdenkt zo een nieuwe manier van werken en communiceren in plaats van de huidige manier van werken te bestendigen in een nieuwe technologie. Dat zou immers ernstig verzuim betekenen.

Het gebruik van de blockchaintechnologie in besluitvorming vereist tenslotte een goede user experience naar ambtenaar en burger. Bovendien wilden we ook aansluiten bij bestaande softwarepakketten en besluitvormingsprojecten om een snellere implementatie te ondersteunen. We namen dit alles mee in deze ambitieuze proof of concept.

Hoe werkt het?

Het werkt het besluit_Visualisatie

Door besluiten via Blockchain te gaan registreren, krijgt elk besluit een uniek referentienummer, een unieke identificatie en een unieke sleutel. Ook elk onderdeel van een besluit (achtergrondinformatie, juridische gronden, motivatie, artikels en bijlagen) ontvangt een uniek referentienummer.  Zo wordt het besluit steeds authentiek, onuitwisbaar en volledig traceerbaar.

Blockchain zou dus een overkoepelende ‘single-source-of-truth’ kunnen betekenen voor alle overheidsinstanties die besluiten nemen.

In de praktijk

Stel: het materialendecreet van de Vlaamse Overheid stelt dat containerparken in de toekomst betalend moeten worden. Dit materialendecreet moet door alle Vlaamse steden én gemeenten worden ingevoerd. Wanneer het op een blockchainnetwerk van overheden wordt geplaatst (en het dus een uniek referentienummer, identificatie en sleutel krijgt), zal het uniek geregistreerd worden en te raadplegen zijn voor iedereen met toegang.

Wanneer alle overheden hun besluiten uniek registreren op blockchain, zal alles dus deel gaan uitmaken van hetzelfde blockchainnetwerk. In dat geval wordt blockchain in België een unieke bron waarop besluiten authentiek geregistreerd zullen worden.

Er is meer: het is dan mogelijk om verschillende besluiten, van verschillende overheden, aan elkaar te linken. Als stad Antwerpen een retributiereglement opstelt om afval betalend te maken en dit in blockchain registreert, zal er automatisch een verwijzing naar het materialendecreet ontstaan.

Op de overheidswebsites kan je besluiten raadplegen, doorklikken op het hoger liggend besluit, én de Vlaamse overheid kan makkelijk nagaan welke lokale steden en gemeenten al gevolg hebben gegeven aan het besluit. Door de automatische tijdsstempel is het bovendien altijd duidelijk wanneer welke informatie beschikbaar werd gemaakt, en welk besluit dus het meest recent is.

Integratie met andere applicaties

Dat blockchain het antwoord biedt op de problematiek van besluitvorming binnen verschillende overheden, bewezen Kunstmaan, Digipolis, V-ICT-OR en Stad Antwerpen succesvol met deze proof of concept.

Maar hoe wordt deze conclusie nu effectief toepasbaar? Door in de proof of concept bewust in zee te gaan met partijen die vandaag werken met een structuur die erg verschilt van blockchain, werd er in de ontwikkeling meteen gedacht aan de aansluiting op bestaande applicaties.

De blockchaintoepassing kan geïntegreerd worden met zowel bestaande als toekomstige oplossingen.

Next steps?

Deze proof of concept heeft bewezen dat het alleen maar voordelen heeft om dit concept in de nabije toekomst, samen met alle partijen, verder uit te werken naar een concrete applicatie.

Written by

Roeland Gielen

CEO

Follow @roelandgielen